கியாரண்ட்டி என்றால் என்ன..? வாரண்ட்டி என்றால் என்ன..?