41 நாளுக்கு ஒரு முறை தோல் உரியும் உடல்: தவிக்கும் 16 வயது பாம்பு இளைஞன்...