செப்டம்பர் 4: முதலைகளின் நண்பன் ஸ்டீவ் இர்வின் மறைந்த தினம் இன்று.