தீபாவளி கொண்டாடும் தமிழர்களே அசுரன் யார் என்று தெரியுமா?